Toksikologija

Laboratorija za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine
20 JUL 2015

Naša Laboratorija za Toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine vrši detekciju štetnih materija u zračnom i radnom prostoru (ugljenmonoksid, ugljendioksid, prašina, i sl.) te provodi periodične preglede i ispitivanja fizičkih štetnosti (buka, vibracije, toplotno zračenje, osvjetljenje) i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama u skaldu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (Sl. list SRBiH, 02/1991).

Također, vršimo otkrivanje psihoaktivnih materija, odnosno droga (metadon, heroin, kokain, diazepam, THC, tramadol, barbiturati, amfetamini, kanabis, LSD) i alkohola u biološkom materijalu te analize teških metala u krvi i urinu (olova, žive, kadmijuma, nikla, mangana, hroma, molibdena) i drugih štetnih materija (karboksihemoglobina, methemoglobina, trihlorsirčetne kiseline, delta aminolevulinske kiseline, porfobilinogena i fenola).

Laboratorija je opremljena najsavremenijom opremom i predstavlja prvu ovakvu ustanovu u našoj zemlji, a poseban značaj trebala bi da ima u oblasti sudske medicine, odnosno vještačenja toksikologa. Naš kadar je educiran u referentnim centrima iz oblasti toksikologije i higijene radne sredine.

 

Analiza i mjerenje hemijskih supstanci u radnoj sredini:

Prašina
Lako isparljive supstance (PAH, BTX)
Ugljenmonoksid i ugljendioksid
Mjerenja Draegerovim cjevčicama (benzol, amonijak, formaldehid, ksilol, hlor, heksani dr.).

Periodično ispitivanje fizičkih štetnosti i mikroklime u radnoj sredini:

Buka
Vibracije
Toplotno zračenje
Osvjetljenost
Mikroklima (temperatura, rel. vlažnost, brzina str. zraka).

Analize na psihoaktivne supstance radimo u biološkom materijalu: krv, urin i tkiva. Dokazujemo sljedeće droge i alkohole tehnikom gasne hromatografije sa spektrometrom masa (GC-MS):

Metadon
Diazepam
THC
Tramadol
Heroin
Kokain
Barbiturati
Morfin
Amfetamini
Kanabis
LSD
Alkoholi.

 

Analize na teške metale radimo u biološkom materijalu: krv i urin. Ispitujemo sljedeće metale tehnikom atomske apsorpcione spektrofotometrije:

Olovo
Živa
Nikl
Mangan
Kadmijum
Hrom
Molibden.

 

Analize štetnih materija u krvi i urinu radimo analizom UV-VIS spektrofotometrijom:

Karboksihemoglobin
Methemoglobin
Trihlorsirčetna kiselina
Delta aminolevulinska kiselina
Porfobilinogen
Fenol.

Copyrights ©2015: Zavod. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaje bez dozvole.